Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

nbdyknows
7677 771f
Reposted fromclerii clerii viachrzrzrz chrzrzrz
nbdyknows
1889 639b
nbdyknows
9353 1e51
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachrzrzrz chrzrzrz
nbdyknows
9770 9941 500
Poznań
Reposted fromhormeza hormeza viachrzrzrz chrzrzrz
nbdyknows
7824 33b0 500
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viatfu tfu
nbdyknows
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
nbdyknows
9704 8f8b
Reposted frommoai moai viairmelin irmelin
nbdyknows
2827 416b
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viairmelin irmelin
nbdyknows
9012 a554
Reposted fromanielewska anielewska viairmelin irmelin
nbdyknows
3146 935e 500
Reposted fromerial erial viatwice twice
nbdyknows
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
nbdyknows
4167 f162
Reposted frometernaljourney eternaljourney viatfu tfu
nbdyknows
2237 b866
Reposted frombiszkopcik biszkopcik viatfu tfu
nbdyknows
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viapiglet piglet
nbdyknows
1479 ce66
Reposted frompopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze viatfu tfu
nbdyknows
nbdyknows
nbdyknows
4224 a1d9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachrzrzrz chrzrzrz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl